Privacy Statement

Privacy Statement

Advanced Track & Trace, gevestigd aan de Rembrandtlaan 37, 3117 VC te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Advanced Track & Trace

Rembrandtlaan 37

3117 VC  SCHIEDAM

Tel.:     010-2733788

Email: sales@atnt.nl

Web:   https://atnt.nl

Remco van Kapel  is de Functionaris Gegevensbescherming van Advanced Track & Trace, hij is te bereiken via remco@atnt.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advanced Track & Trace verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u  de betreffende gegevens zelf aan ons verstrekt.

Onderstaand treft u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam contactpersonen;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Website;
 • BTW-nummer;
 • Offertenummers;
 • Factuurnummers;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze Ritinfo webapplicatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Gelieve contact met ons op te nemen via remco@atnt.nl als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige. De betreffende informatie wordt dan terstond verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Advanced Track & Trace verwerkt uw persoonsgegevens t.b.v.:

 • Het versturen van offertes;
 • Het versturen van facturen;
 • Om u telefonisch te kunnen bereiken;
 • Om u per e-mail te kunnen bereiken;
 • Het afleveren van goederen en diensten;
 • De afhandeling van uw betalingen.
 • Uw gedrag op onze Ritinfo applicatie om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw behoefte.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens

Advanced Track & Trace kan uw persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door ons geselecteerd zijn ter uitvoering van de diensten waarvoor u toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Advanced Track & Trace diensten te verlenen.  Denk hierbij o.a. aan de verzender van uw bestellingen of een partij die ons ondersteunt bij het in beeld brengen van oplossingen op het gebied van track & trace, ritregistratie en beheer op afstand.

Uw persoonsgegevens worden onder geen beding aan overige partijen verkocht of verhuurd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Advanced Track & Trace bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en redelijkerwijs noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Advanced Track & Trace verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advanced Track & Trace blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto’s en video’s

Advanced Track & Trace behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van alle toepassingen van onze producten bij onze cliënten en deze zowel offline als online te publiceren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u in een dergelijk geval kenbaar maken via remco@atnt.nl.  Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Hetzelfde is van toepassing  op het overdragen van uw gegevens aan derden. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

Gelieve een gespecificeerd verzoek te versturen naar remco@atnt.nl indien u gebruik wenst te maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of wanneer u andere vragen/opmerkingen hebt over de gegevensverwerking.

Om ons ervan te vergewissen dat het verzoek tot inzage inderdaad door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Gelieve in het kader van de bescherming van uw privacy  het paspoortnummer en BSN zwart te maken. Uw persoonsgegevens en pasfoto volstaan.  Advanced Track & Trace zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Advanced Track & Trace wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Wilt u uw gegevens inzien, verbeteren of verwijderen? Stuur dan een e-mail naar remco@atnt.nl.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

Advanced Track & Trace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via remco@atnt.nl.